Charakterystyka studiów

KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE

Słuchaczem studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela jest osoba, która ukończyła:

- studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z przedmiotem nauczanym w szkole lub prowadzonymi zajęciami w placówkach wychowania pozaszkolnego;

- studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego w szkole przedmiotu.

Absolwent studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela posiadł wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą mu na rozumienie procesów rozwoju jednostki, socjalizacji, wychowania i kształcenia. Posiadł wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej i dydaktyki przedmiotu na wybranych etapach edukacyjnych i potrafi ją wykorzystać w działaniu praktycznym. Nabył umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczanego przedmiotu do potrzeb i możliwości uczniów.

Po zakończeniu kształcenia, absolwent studiów podyplomowych wykazuje się umiejętnościami doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów. Będzie potrafił umiejętnie komunikować się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.    

Osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne nabyte w trakcie studiów podyplomowych charakteryzuje się wrażliwością, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. Jest praktycznie przygotowana do realizowania zadań zawodowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z roli nauczyciela.

design by : LEMONPIXEL.pl