Charakterystyka studiów

Słuchacze studiów podyplomowych Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych rozwiną kompetencje interkulturowe dla niemieckiego obszaru językowego w odniesieniu do szeroko pojętego biznesu i turystyki. Będzie się to dokonywało poprzez doskonalenie umiejętności komunikacji w języku obcym w zakresie sprawności słuchania, mówienia, pisania i czytania, zagadnień tematycznie obejmujących działalność przedsiębiorstw, w tym turystycznych, usług transportowych, hotelowych, gastronomicznych czy reklamowych. Zostanie położny nacisk na poszerzenie słownictwa biznesowego, a zwłaszcza na prowadzenie korespondencji handlowej współczesnych dokumentów biznesowych w języku niemieckim, ich optymalizacja oraz uzyskanie umiejętności poruszania się po większych objętościowo dokumentach, rozumienie ich struktury oraz zastosowanie technik zwiększających czytelność tekstu. Nieodzowną umiejętnością proponowaną słuchaczom będzie translacja tekstów pisanych na język polski i obcy oraz poznanie i praktyczne stosowanie technik, strategii i metod tłumaczeniowych, a także umiejętność tłumaczenia ustnego, w szczególności przemówień, wystąpień, negocjacji, co przyczyni się do sprawnego poruszania się po niemieckojęzycznych rynkach pracy oraz do uczestnictwa w życiu gospodarczym niemieckiego obszaru językowego. Słuchacze zostaną zapoznani z wybranymi aspektami współczesnej kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii, poznają zwyczaje i kulturę biznesową przedsiębiorstw, a także uzyskają wiedzę na temat stanu i tendencji na rynkach turystyki i rekreacji w w/w krajach. Słuchacze nabędą również tzw. kompetencje miękkie, czyli komunikatywność, umiejętność autoprezentacji, uważnego słuchania i radzenia sobie ze stresem, co znajdzie odzwierciedlenie w skutecznej organizacji pracy zespołowej, nawiązywaniu kontaktów i pielęgnowaniu ich w relacjach międzynarodowych. Przybliżenie problematyki polsko-niemieckich więzi gospodarczych i kulturalnych, zwłaszcza w obszarach transgranicznych, będzie wpływać na realizowaną przez słuchaczy ideę budowania dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a krajami niemieckojęzycznymi i intensyfikację ich wzajemnej współpracy.

design by : LEMONPIXEL.pl